Mikro učenje
Izobraževanje

Mikro učenje

Mikro učenje je učna strategija, ki nudi udeležencem učenja informacije v majhnih, zgoščenih kosih. Izobraževanje po manjših vsebinskih sklopih je v teoriji, pa tudi praksi, dobro znano že dalj časa. Pojem mikro učenje pa se je začel uveljavljati šele v zadnjem času. Še posebej pa velja to za mikro e-učenje.

Mikro učenje
Mikro učenje ponuja možnost učenja kratkih, zelo osredotočenih vsebin.

Kaj je mikro učenje?

Mikro učenje (Micro Learning) je način izobraževanja, ko se posreduje znanje na časovno omejen, zato pa toliko bolj učinkovit način. Praktični primeri mikro učenja so mikro lekcije, ki se nahajajo v spletnih knjižnicah podjetij ali izobraževalnih institucij.

Vseživljenjsko izobraževanje je ključ do bolj konkurenčne, na znanju temelječe družbe.

Podatki in znanja, ki jih zaposleni potrebujejo za bolj učinkovito opravljanje svojega dela oziroma za hitro reševanje pogostih težav so tako hitro dostopni na spletu. Zelo pogosto so izobraževalne vsebine v obliki video posnetkov, poučnih infografik ali celo kvizov.

Mikrovsebina

Za mikro učenje je značilno, da izhaja iz manjših smiselnih enot ali mikrovsebin. Dolžino posamezne vsebine določa ozko določena tema, ki zajema eno samo zamisel. V primeru mikro e-učenja je vsebina dostopna na spletni strani.

Mikro učenje so kratke učne dejavnosti, ki potekajo z uporabo mikrovsebin.

Udeleženec izobraževanja lahko uporabi te mikrovsebine za pridobivanje novega znanja, za posodabljanje oziroma osvežitev že pridobljenega znanja, pa tudi za hitro reševanje problemov, na katere naleti pri svojem delu. Mikrovsebine predstavljajo samostojno celoto ali pa so le sestavni del izobraževalnega programa. Uporabljajo se lahko v formalnem, neformalnem in tudi priložnostnem učenju. Mikrovsebine so najpogosteje sestavni del kombiniranega izobraževanja.

Kako deluje mikro učenje v praksi?

Mikro učenje je pripravljeno tako, da omogoča udeležencem izobraževanja doseči le en učni cilj naenkrat. Pripravljeno na tak način, da ponuja specifične, ciljne informacije o določeni, ozki temi. Vsebine so lahko v obliki interaktivnih gradiv, pdf gradiv, infografik, videoposnetkov, animacij, kvizov, iger in podobnega.

Zanimivo in dinamično mikro izobraževanje
e-izobraževanje po vašem okusu, zanimivo in dinamično.

Standarden čas za posamezno učno dejavnost ni posebej predpisan. Gre za posamezne module, ki trajajo od ene do 15 minut.

Mikro učenje je zelo učinkovito in uporabno predvsem zato, ker lahko udeleženci izobraževanja lažje osvojijo in si tudi bolj zapomnijo učno vsebino, ki je razdeljena na manjše vsebinske sklope ali učne enote.

Prednosti mikro učenja

Mikro učenje zmanjša obremenitev udeleženca izobraževanja, saj so v izobraževanje vključene samo vsebine, ki so z vidika učnega cilja potrebne. Tovrstno učenje spodbuja tudi samostojno učenje, saj lahko udeleženci izobraževanja sami določajo tempo učenja in poleg predstavljene teme dodatno raziskujejo in preverjajo podane vsebine. Velika prednost takšnega načina izobraževanja je tudi, da so informacije na voljo takrat, ko jih potrebujemo. Zaradi tega je med učenjem večja motivacija za pridobivanje novega znanja, ob koncu pa je mnogo boljši tudi rezultat učenja.

Mikro učenje se lahko uporablja v različnih fazah izobraževanja, torej pred, med in po izobraževanju.

Mikro učenje omogoča, da poteka usposabljanje v intervalih. Mikrovsebine se lahko podajajo udeležencem izobraževanja v več korakih ali postopoma v daljšem časovnem obdobju. Zaradi možnosti ponavljanja predstavljenih tem pa se poveča tudi ohranjanje dolgoročnega znanja.

Kdaj je mikro učenje še posebej primerno?

Mikro učenje je primerno predvsem za strokovno izpopolnjevanje. Uveljavlja se zlasti v podjetjih, ki morajo zagotavljati učinkovito izobraževanje, če želijo ohraniti prednost pred konkurenco in si tudi zagotoviti nadaljnji razvoj. Mikro učenje se v takih podjetjih uporablja predvsem pred izobraževanjem (informiranje o izobraževanju), za poudarjanje ključnih vsebin izobraževanja ter tudi za utrjevanje in testiranje pridobljenega znanja na koncu.

Mikro učenje je primerno za seznanjanje zaposlenih z novostmi glede zakonodaje, pri vpeljevanju novih zaposlenih in novih produktov ali za podajanje svežih informacij o nekem ožjem strokovnem področju.

Finančno e-izobraževanje
Znanje je ena od najpomembnejših konkurenčnih prednosti posameznika, podjetja in celotne družbe.

Mikro učenje prihrani zaposlenim veliko časa, saj se lahko izobražujejo tudi med delom. Njihova odsotnost z dela je veliko manjša kot pri tradicionalnem izobraževanju. Izobraževanje s pomočjo kratkih mikrovsebin je veliko preprostejše kot obsežni in nepregledni programi e-izobraževanja.

Slabosti mikro učenja

Mikro učenje pa običajno ni primerno za obsežnejša pa tudi za nova strokovna področja, še posebej, če udeleženec izobraževanja nima nobenih izkušenj na tem področju. Problem predstavlja tudi primer, ko so kratke vsebine iztrgane iz konteksta oziroma celote. V tem primeru obstaja nevarnost, da udeleženec izobraževanja ne bo prepoznal soodvisnosti in povezanosti učnih vsebin. Zato je tovrstno izobraževanje skoraj neprimerno za učenje kompleksnejših vsebin.

Kombinirano izobraževanje

Mikro učenje predstavlja veliko dodano vrednost kombiniranemu izobraževanju. Kombinirano izobraževanje je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Lahko bi rekli, da je to kombinacija najboljšega iz klasičnega in e-izobraževanja.

Kombinirano izobraževanje
Kombinirano izobraževanje je veliko bolj zanimivo in dinamično kot klasično izobraževanje

Kombinirano izobraževanje je način izobraževanja, pri katerem se uporabljajo različni učni pripomočki in pri katerem se mešajo različni učni slogi. Na eni strani pomeni to dodajanje najrazličnejših aktivnosti, nalog in zadolžitev, po drugi strani pa tudi dodajanje interakcije med izvajalcem in slušatelji izobraževanja, kar je mogoče tako v obliki klasičnih izobraževanj v učilnici kot sinhronih e-izobraževanj.

Finančno e-izobraževanje

Povezave na zanimive in poučne članke o financah

Druge uporabne povezave

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *